Pupík roku 2016

Pravidla a průběh soutěže

 • Účastníci zasílají těhotenské fotografie na email: elasti-q@simply-you.eu spolu se všemi potřebnými kontakty.
 • Simply You Pharmaceuticals a.s. zveřejní 15. den v kalendářním měsíci fotografie na webu www.pupikroku.cz a facebookovém profilu Elasti-Q®.
 • Na začátku každého následujícího kalendářního měsíce vyhodnotí Simply You hlasování a třem (3) účastníkům, kteří zaslali fotografie, jež získaly nejvyšší počet hlasů, zašle výherní balíček s produkty Elasti-Q® v hodnotě 1.000,- Kč; fotografie s nejvyšším počtem hlasů automaticky postupuje do finále.
 • Ke konci soutěže zůstane pouze 6 finálových fotografií, které se opět utkají o první tři místa a 3 nejhodnotnější ceny, a to v celkové hodnotě 20.000 Kč.

Úplná pravidla a podmínky soutěže "Pupík roku" platná pro území České republiky (dále také jen: "pravidla soutěže")

(dále také "soutěž")

 1. Pořadatel
  Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., IČO: 25385381, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, ČR.
 2. Doba a místo trvání soutěže

  Soutěž probíhá v období od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016 včetně na území České republiky.

 3. Účastníci soutěže

  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Osoba mladší 18 let se může soutěže účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 4. Podmínky účasti v soutěži a průběh soutěže

  Podmínkou účasti v soutěži je:

  1) zaslání soutěžní fotografie zobrazující ženu v období těhotenství,

  2) zaslání kontaktní adresy účastníka za účelem zaslání výhry,

  a to v elektronické podobě, technické kvalitě a minimální velikosti 500 kb na e-mailovou adresu pořadatele soutěže: elasti-q@simply-you.eu. Zasláním fotografie na e-mailovou adresu účastník souhlasí se zveřejněním této fotografie v souladu s těmito pravidly soutěže.

  Osoba, která nesplní podmínky účasti v soutěži, není účastníkem soutěže. Fotografie zaslaná osobou, která není účastníkem soutěže, nebude v souladu s těmito pravidly soutěže zveřejněna.

  Fotografie účastníka, která bude zaslána do 12. dne příslušného kalendářního měsíce, bude zveřejněna na internetových stránkách www.pupikroku.cz a na facebookovém profilu Elasti-Q® 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Fotografie účastníka, která bude zaslána na výše specifikovaný e-mail pořadatele soutěže později než do 12. dne příslušného kalendářního měsíce, bude zveřejněna až 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Pořadatel soutěže upozorňuje, že do soutěže mohou být zařazeny pouze fotografie zaslané účastníkem na jeho výše specifikovanou e-mailovou adresu do 12. 11. 2016; fotografie zaslané později nebudou do soutěže zařazeny.

 5. Výhra
  Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:

  Od 15. do posledního dne příslušného kalendářního měsíce trvání soutěže bude na webových stránkách www.pupikroku.cz probíhat hlasování ohledně fotografií zveřejněných pro tento kalendářní měsíc. Provozovatel soutěže hlasování vyhodnotí do deseti (10) dnů ode dne jeho ukončení. Tři (3) fotografie, které získaly nejvíce hlasů (dále jen: "vítězné fotografie" nebo "vítězná fotografie"), zveřejní provozovatel soutěže na webových stránkách www.pupikroku.cz včetně informace o celkovém umístění počtu hlasů do deseti (10) dnů ode dne ukončení hlasování v příslušném kalendářním měsíci.

  Účastníku, který zaslal do soutěže vítěznou fotografii, zašle provozovatel soutěže výhru, kterou je balíček s produkty Elasti-Q® v hodnotě 1.000,- Kč

  Fotografie, která v příslušném kalendářním měsíci získala nejvyšší počet hlasů, automaticky postupuje do finále soutěže (dále jen: "finálová fotografie").

  Hlasování o šesti (6) finálových fotografiích (dále jen: "finálové hlasování") bude probíhat v termínu od 10. do 31. prosince 2016. Výsledky hlasování dle předchozí věty včetně informace o umístění a počtu hlasů budou provozovatelem soutěže zveřejněny na webových stránkách www.pupikroku.cz do deseti (10) dnů ode dne ukončení hlasování.

  Účastník, který zaslal fotografii, jež ve finálovém hlasování obdržela nejvyšší počet hlasů, získá výhru, kterou se rozumí dárkový poukaz v hodnotě 11.000,- k čerpání v online e-shopu Feedo.cz.

  Účastník, který zaslal fotografii, jež ve finálovém hlasování obdržela druhý nejvyšší počet hlasů, získá výhru, kterou se rozumí dárkový pokaz v hodnotě 6.000,- k čerpání v online e-shopu Feedo.cz.

  Účastník, který zaslal fotografii, jež ve finálovém hlasování obdržela třetí nejvyšší počet hlasů, získá výhru, kterou se rozumí dárkový poukaz v hodnotě 3.000,- k čerpání v online e-shopu Feedo.cz.

  Každému účastníku, jenž získal výhru v souladu s tímto článkem pravidel soutěže, bude nejpozději v den zveřejnění výsledků hlasování odeslána na e-mailovou adresu, ze které odeslal soutěžní fotografii, zpráva, jež bude účastníka informovat o výhře a podmínkách jejího zaslání.

  Nepřevezme-li účastník (dále jen: "původní vítězný účastník") výhru ze strany přepravce do 14 dnů ode dne jejího doručení, ztrácí na výhru nárok, a tato bude použita jako výhra pro účastníka, jehož fotografie skončila jako následující v pořadí. Provozovatel soutěže se zavazuje zveřejnit fotografii účastníka, který nastoupil na místo původního vítězného účastníka, a to včetně umístění a počtu hlasů, den následující po posledním dni uplynutí lhůty pro vyzvednutí výhry původního vítězného účastníka.

  Výhra bude účastníkovi zaslána do patnácti (15) dnů ode dne zveřejnění výsledků hlasování, a to na adresu, kterou uvedl jako kontaktní adresu.

 6. Další podmínky soutěže

  Výhry budou distribuovány výhradně prostřednictvím České pošty.

  Vyplacení hodnoty výhry v hotovosti či výměna výhry za jinou je vyloučena.

  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel..

  Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších společností, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

  Výhru nelze u pořadatele soutěže reklamovat.

  Splněním podmínek účasti v soutěži stanovených v čl. IV. vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami této soutěže.

  Splněním podmínek pro účast v soutěži dle čl. IV. vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to svého jména a příjmení, města, e-mailové adresy, kontaktní adresy a zaslané soutěžní fotografie (tyto dále jen: "osobní údaje") správci údajů - společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s., IČO: 25385381, se sídlem Roháčova 188/37, Praha 3, 130 00, a společnosti SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT, LLC, IČO: 29016827, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov na dobu 5 let, v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen: "zákon o ochraně osobních údajů"), za účelem jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich shromažďování, uchovávání, zveřejňování ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.pupikroku.cz na www.facebook.com/ElastiQ a využití za účelem zasílání obchodních sdělení. Účastník výslovně prohlašuje, že splněním podmínek účasti v soutěži si je vědom toho, že dojde-li, v souladu s § 21 zákona o ochraně osobních údajů, ke změně jeho osobních údajů, může správce údajů požádat o jejich úpravu či doplnění. Rovněž může žádat po správci údajů vysvětlení, případně odstranění, blokování, provedení opravy nebo likvidaci osobních údajů, které byly užity v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Účastník prohlašuje, že je jeho souhlas projevem svobodné a vážné vůle, se znalostí správce osobních údajů, účelu jejich poskytnutí a doby, na kterou jsou poskytovány.

  Splněním podmínek pro účast v soutěži dle čl. IV. se účastník pořadateli soutěže zaručuje, že z jeho strany nedochází k porušení práv duševního vlastnictví, zejména pak práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel soutěže není odpovědný za porušení práv účastníkem soutěže dle předchozí věty. Dozví-li se provozovatel soutěže, že došlo nebo mohlo dojít k porušení práv dle první věty, je povinen tento závadný obsah bez zbytečného odkladu odstranit ze všech médií, kde byl tento obsah publikován.

  Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.pupikroku.cz.

  V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, má text těchto pravidel přednost.

© 2016 Tyto stránky spravuje a za jejich obsah je zodpovědná společnost SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT